top of page

Catholic Daily Quotes

Public·28 members
Eldar Matveyev
Eldar Matveyev

Aprel döyüşləri: Azərbaycan və Ermənistan arasında atəşkəs necə imzalandı?


2016 April Döyüşləri: Səbəbləri, Nəticələri və Dərsləri
2016-cı il aprelin 1-dən 5-dək qədər davam edən Aprel döyüşləri, Azərbaycan və Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının hərbi birləşmələri arasında baş vermiş hərbi münaqişədir. Bu döyüşlər Dağlıq Qarabağda 1994-cü ildə atəşkəs haqqında saziş imzalandıqdan bəri Ən şiddətli döyüşlər idi. Bu maddədə, Aprel döyüşlərinin səbəb, nəticə, və dersl əri haqqda m əlumat veril əc ək.


Aprel döyüşl ərinin s əb əbleri
Aprel döyüşl ərinin başlanmas ın ın bir neç ə s əb əbli var. Bunlar aşağ ıdakilard ır:
2016 april döyüşləriAz ərbaycanın torpaq bütövlüyünün pozulmas ı
Ermənistanın yeni ərazi iddiaları
Bir başqa səbəb isə, Ermənistanın Dağlıq Qarabağın statusunu dəyişdirmək və yeni ərazi iddiaları ilə Azərbaycanı təzyiq altına almaq istəyidir. Ermənistan, Aprel döyüşlərindən əvvəl, Dağlıq Qarabağın tanınmasını və ya Ermənistana birləşməsini tələb edirdi. Habelə, Ermənistan, Azərbaycanın Naxçıvan Muxtar Respublikasına qarşı da hücum planları hazırlayırdı.


Beynəlxalq təzyiqlərin azalması
Son səbəb isə, beynəlxalq təşkilatların Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün göstərdiyi maraqların azalmasıdır. Aprel döyüşlərindən öncə, ATƏT-in Minsk Qrupu, Avropa Şurası, BMT və digər beynəlxalq təşkilatlar münaqişənin sülh yolu ilə həll edilməsi üçün çoxsaylı təkliflər və bəyanatlar vermişdilər. Ancaq, bu təklif və bəyanatlar hərbi əməliyyatların dayandırılmasına və ya status-kvonun dəyişdirilməsina kömək etməmişdir. Bu isə, Azərbaycan və Ermənistan arasında b ɛy ɛk bir k ɛsilsizlik yaratm ış v ɛ h ɛrbi çat ışmalar ın artmas ın ın z ɛminini haz ırlam ışt ır.


Aprel döyüşlərinin nəticələri
Azərbaycanın qarşı hücumu və ərazi azadlığı
Aprel döyüşləri Azərbaycan üçün bir qarşı hücum və ərazi azadlığı imkanı yaratdı. Azərbaycan Silahlı Qüvvələri, Ermənistanın hücumlarına ciddi cavab verdi və Dağlıq Qarabağın cənub-qərbində yerləşən Tərtər, Ağdərə, Füzuli və Cəbrayıl rayonlarında bir neçə kəndi və strateji yüksəklikləri azad etdi. Bu, Azərbaycanın torpaq bütövlüyünü bərpa etmək üçün göstərdiyi iradə və qabiliyyətə göstərdi. Habelə, bu, Azərbaycan xalqının milli ruhunu yüksəltdi və Ermənistanın işğal altında saxladığı torpaqların azad edilməsi üçün daha böyük bir tələb yaratd ı.


Erm ənistan ın itkil ɛri v ɛ siyasi böhran ı
Aprel döyüşl ɛri Erm ənistan üçün böyük itkil ɛr v ɛ siyasi böhranlar g & #603;tirdi. Erm ənistan Silahl ı Qüvv ɛl ɛri, Az & #603;rbaycan ın qar & #351;ı hücumuna m üqavim & #603;t göst & #603;r & #603;m & #603;kd & #603;, çoxsayl ı h & #603;rbi texnika, silah v ɛ Əsg & #603;r itirdi. Bu, Erm & #601;nistan xalq ın ın h & #603;rbi rahatl ığın ı v ɛ güv & #603;nliyini sars & #305;t. Habel & #603;, bu, Erm & #601;nistan prezidenti Serj Sarkisyan v ɛ onun hökum & #603;tin ɛ qar & #351;ı siyasi t & #603;nziml & #603;nin artmas & #305;na s & #603;b & #603;b oldu. Erm & #601;nistan xalq ı, hökum & #603;tin Dağl ıq Qarabağ münaqiş & #603;sind & #603;k siyas & #603;tini v ɛ müharib & #603;dak iştirakını t & #603;nqid etdi.


Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin yeni mərhələsi
ə daha aktiv rol oynamasını və münaqişənin sülh yolu ilə həll edilməsi üçün daha ciddi addımlar atmasını tələb etdi. Habelə, bu döyüşlər Azərbaycan və Ermənistan arasında dialoqun bərpası və atəşkəsin möhkəmləndirilməsi üçün yeni imkanlar yaratdı. Ancaq, bu imkanlar hələ də tam istifadə edilmir və münaqişənin həlli üçün əsas problemlər həll olunmur.


Aprel döyüşlərindən çıxarılan dərslər
Aprel döyüşləri Dağlıq Qarabağ münaqişəsində yeni bir mərhələnin başlanğıcı oldu. Bu döyüşlərdən çıxarılan dərslər isə Azərbaycan, Ermənistan və beynəlhalq tə& #351;kilatlar üçün faydalı ola bil ər. Bu d ərsl ɛr a & #351;a & #287;ıdakilard ır:


Aprel döyüşləri nəticələri


Aprel müharibəsi Azərbaycan qələbəsi


Dördgünlük müharibə Dağlıq Qarabağ


Aprel döyüşləri Ermənistan itkiləri


Aprel döyüşləri Azərbaycan azadlıq ərazi


Aprel döyüşləri beynəlxalq reaksiya


Aprel döyüşləri atəşkəs müqaviləsi


Aprel döyüşləri hüquqi aspekti


Aprel döyüşləri mülki zərərlər


Aprel döyüşləri hərbi texnika


Aprel döyüşləri şiddətli videolar


Aprel döyüşləri şəhid və yaralılar


Aprel döyüşləri tibbi yardım


Aprel döyüşləri humanitar vəziyyət


Aprel döyüşləri mülki savunma


Aprel döyüşləri milli birlik


Aprel döyüşləri siyasi tahlil


Aprel döyüşləri hava hücumları


Aprel döyüşləri tank müharibəsi


Aprel döyüşləri artilleriya atışı


Aprel döyüşləri xarici müttefiqler


Aprel döyüşləri Minsk qrupu rolunu


Aprel döyüşləri ATƏT müşahid heyeti


Aprel döyüşləri BMT TƏHLÜKƏSİZLİK ŞURASI qararı


Aprel döyüşləri ABŞ, Rusiya və Fransa mövqeyi


Aprel döyüşləri Türkiyə, İran və Pakistan mövqeyi


Aprel döyüşləri İsrail, Hindistan və Çin mövqeyi


Aprel döyüşləri Qafqaz regionunda təsiri


Aprel döyüşləri enerji naxışında təsiri


Aprel döyüşləri iqtisadi naxışında təsiri


Aprel döyüşləri sosial media rolunu


Aprel döyüşləri AzTV, ANS və ATV xidmɘti


Aprel döyüşlɘri Ermɘnistan media yalanları


Apreli̇n 2-dɘ Azɘrbaycan bayrağı gününün ildönümünün qeyd edilmɘsi


Azɘrbaycanın aprel müharibɘsindɘ istifadɘ etdiyi silahlar


Ermɘnistanın aprel müharibɘsindɘ istifadɘ etdiyi silahlar


Azɘrbaycanın aprel müharibɘsindɘ istratexiyası vǝ taktikası


Ermɘnistanın aprel müharibɘsindɘ istratexiyası vǝ taktikası


Azɘrbaycanın aprel müharibɘsindɘ hava qövvǝleri rolunu


Ermɘnistanın aprel müharibɘsindɘ hava qövvǝleri rolunu


Azɘrbaycanın aprel müharibɘsind


Az ɛrbaycan ın h & #603;rbi gücünün art & #305;r & #305;lmas & #305;
Aprel döyüşl & #603;ri Az & #603;rbaycan & #305;n h & #603;rbi gücünü v ɛ haz & #305;rl & #305;q s ɛviyy ɛsini art & #305;rmas & #305; üçün bir stimul oldu. Az & #603;rbaycan, döyüşl & #603;rdan sonra, h & #603;rbi texnika, silah v ɛ mühimmat almas & #305;n & #305;, h & #603;rbi t & #603;liml & #603;rini v ɛ manevrlar & #305;n & #305; art & #305;rmas & #305;n & #305;, h & #603;rbi xidm ɛtini v ɛ disiplini yax ınla& #351;dirmas ın ı, h& #603;rbi doktrinini v& #603; strateji planlar& #305;n& #305; yenil& #603;m& #603;sini t& #603;l& #603;b etdi. Bu is& #603;, Az& #603;rbaycan& #305;n torpaq bütövlüyünü b& #603;rpa etm& #603;k üçün daha güclü v& #603; haz& #305;r olmas& #305;n& #305; t& #603;min etdi.


Erm ənistan ın münaqiş ɛni sülh yolu il & #603; h & 601;lletm &# 601;si
naqişənin sülh yolu ilə həll edilməsi üçün daha realist və konstruktiv bir mövqe göstərməsini tələb etdi.


Beynəlxalq təşkilatların daha aktiv rol oynaması
Aprel döyüşləri beynəlxalq təşkilatların Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün daha aktiv rol oynamasını tələb etdi. Beynəlxalq təşkilatlar, döyüşlərdən sonra, atəşkəsin möhkəmləndirilməsi, humanitar yardımın təmin edilməsi, mülki şəxslərin qorunması, sülh danışıqlarının bərpa edilməsi və münaqişənin 1994-cü il sazişi əsasında həll edilməsi üçün çoxsaylı addımlar atdılar. Bu isə, beynəlhalq tə& #351;kilatların münaqi& #351;ənin sülh yolu il& #601; h& #601;lledilm& #601;sind& #601; daha böyük bir rol oynamasını göst& #601;rdi.


Niyazlar
Aprel döyüşləri Dağlıq Qarabağ münaqişəsində yeni bir mərhələnin başlanğıcı oldu. Bu döyüşlər Azərbaycan, Ermənistan və beynəlhalq tə& #351;kilatlar üçün yeni niyazlar yaratd ı. Bu niyazlar a & #351;a & #287;ıdakilard ır:


  • Az ɛrbaycan, torpaq bütövlüyünü b ɛrpa etm & 603;k üçün h & 603;rbi gücünü art & 305;rmaq, diplomatiya yolu il & 603; beyn & 603;lhalq d & 603;st & 603;k v & 603; d & 603;st & 603;k verm & 603;k, Dağl & 305;q Qarabağda yaşayan bütün xalqlara sülh v & 603; rifah t & 603;min etm & 603;k niyaz ındad ır.  • Erm ənistan, işğal altında saxladığı torpaqları Az& #603;rbaycana qaytarmaq, Dağlıq Qarabağın statusunu müzakir& #601; etm& #601;k, beyn& #601;lhalq t& #601;& #351;kilatlarla Əm& #601;kda& #351;lıq etm& #601;k niyaz ındad ır.ləndirmək, sülh danışıqlarını bərpa etmək, münaqişənin 1994-cü il sazişi əsasında həll edilməsi üçün təzyiq göstərmək niyazındadır.


FAQ
Bu bölmdə, Aprel döyüşləri ilə bağlı ən çox verilən suallara və cavablarına baxacağıq.


Niyə Aprel döyüşləri baş verdi?


  • Aprel döyüşləri, Azərbaycanın torpaq bütövlüyünün pozulması, Ermənistanın yeni ərazi iddiaları və beynəlxalq təzyiqlərin azalması kimi səbəblərə görə baş verdi.Aprel döyüşləri nə qədər davam etdi?


  • Aprel döyüşləri 2016-cı il aprelin 1-dən 5-dək qədər davam etdi.Aprel döyüşlərinin nəticəsi nə oldu?


  • Aprel döyüşlərinin nəticəsi olaraq, Azərbaycan bir neçə kənd və strateji yüksəklikləri azad etdi, Ermənistan böyük itkilər və siyasi böhranlar yaşadı, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin yeni bir mərhələsini başladı.Aprel döyüşlərindən sonra nə baş verdi?


  • ləndirmək, sülh danışıqlarını bərpa etmək və münaqişənin həll edilməsi üçün təzyiq göstərmək üçün daha aktiv rol oynadılar.Aprel döyüşləri Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh imkanı yaratdı mı?


  • Aprel döyüşləri Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh imkanı yaratdı, amma bu imkan hələ də tam istifadə edilmir. Azərbaycan və Ermənistan arasında atəşkəs rejimi möhkəmləndirildi, humanitar məsələlər həll olundu, sülh danışıqları bərpa edildi. Ancaq, münaqişənin Əsas problemləri, yəni işğal altında olan torpaqların qaytarılması və Dağlıq Qarabağın statusu həlledilmədi. Bu isə, münaqişənin sülh yolu ilə həlledilməsi üçün daha çox siyasi iradə və tə& #351;kilatç ıl ıq laz ım oldu & #287;unu göst & 603;rir.Bu madd &# 601;d &# 603;, 2016 Aprel döyüşl &# 603;ri haqq &# 305;nda Əsas m &# 603;lumatlar verildi. Bu döyüşl & #603;r Da & #287;l & #305;q Qaraba & #287; münaqi & #351;&# 603;sind & #603;k yeni bir m & #603;rh & 603;l & 603;nin ba & #351;lan & #287;ıc & #305; oldu. Bu döyüşl & #603;r Az & #603;rbaycan, Erm & 601;nistan v & 603; beyn & 603;lhalq t & 603;& #351;kilatlar üçün yeni niyazlar v & 603; d & 603;rsl & 603;r yaratd &# 305;. Bu niyaz v & 603; d & 603;rsl & 603;r münaqi & #351;&# 603;nin sülh yolu il & 603; h& #603;lledilm& #603;sini t& #603;l& #603;b edir.


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page